Činnost výchovného poradce

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č. 116 / 2011 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
Výchovný poradce se mj. zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných dle vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole a služeb kariérového poradenství.
Realizuje úkoly pedagogického poradenství v oblasti výchovy, vzdělávání a volby studia a povolání žáků.

• V rámci školy spolupracuje zejména s třídními učiteli, asistenty pedagoga, školním metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky.
• Komunikuje a spolupracuje s žáky, rodiči žáků, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center a dalších subjektů (např. Police ČR, OSPOD apod.).
• Podílí se na realizaci podpůrných opatření, na tvorbě, realizaci a vyhodnocování plánů pedagogické podpory.
• Na základě odborných vyšetření žáků vypracovává spolu s příslušnými vyučujícími individuální vzdělávací plány, vyhodnocuje a kontroluje jejich plnění.
• Informuje žáky 4. ročníků střední školy o možnostech dalšího studia, o dnech otevřených dveří na VŠ a VOŠ, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám a přijímacím řízení.
• Informuje žáky o možnostech pracovní i dobrovolnické činnosti v zahraničí.
• Zprostředkovává žákům kontakty na další subjekty (úřady práce, pracovní agentury, dobrovolnické agentury).