Projekty

Šablony III OP VVV pro CZŠ Plzeň

Církevní ZŠ a SŠ realizuje ve své základní škole od září 2021 projekt s názvem Šablony III OP VVV pro CZŠ Plzeň, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu škola financuje úvazek speciálního pedagoga, tandemovou výuku nebo projektové vyučování.

Doučování žáků škol

Ve školním roce 2021/2022 i ve školním roce 2022/2023 jsme se zapojili do Doučování žáků škol, realizace investice 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY.
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Šablony II OP VVV pro Církevní SŠ Plzeň

Církevní ZŠ a SŠ realizovala ve své střední škole v období od září 2019 do začátku roku 2022 projekt s názvem Šablony II OP VVV pro Církevní SŠ Plzeň, který byl financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu byly realizovány aktivity zajišťující personální podporu školy a rozvoj studentů.

Mezinárodní projekt EKOŠKOLA

V roce 2017 se naše škola se přihlásila  do mezinárodního projektu EKOŠKOLA. V roce 2018  jsme pak vstoupili do přípravného období a začali plnit kritéria pro získání tohoto titulu.

Školní akva-tera

Ve školní akvateře chováme přibližně 30 druhů živočichů, především akvarijních a terarijních. O provoz akvatery se starají studenti ekologického oboru při jednodenních praxích, kdy provádějí pravidelnou údržbu akvárií , terárií a klecí. Každodenní krmení, rosení, výměna vody apod. je zajištěno týdenními službami studentů, kteří se po dvojicích v akvateře střídají. Každý student se takto naučí starat o všechny chované skupiny živočichů.

May Day

Pravidelně jsme součástí MAY DAY, tedy ochranářského dne, který každoročně 1. května připravuje Zoologická a botanická zahrada města Plzně.

Šablony II pro CZŠ Plzeň

V září 2018 jsme zahájili dvouletý projekt, tzv. šablony, financované z Evropských strukturálních a investičních fondů Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3

Krajské kolo Ekologické olympiády

Naše škola každoročně pořádá ve spolupráci s Ekocentrem Spálené Poříčí, Zoologickou zahradou Plzeň, Krajským úřadem Plzeňského kraje a Lesy ČR krajské kolo ekologické olympiády pro střední školy Plzeňského kraje. Každoročně je vyhlašováno jiné ekologické téma.

Celorepubliková síť Laborky.cz

V lednu 2019 jsme se zapojili do projektu Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu ve Slaném, jehož cílem je podpořit pedagogy v badatelsky orientovaném vyučování.
Dvě naše kolegyně ze ZŠ a kolega ze SŠ provádějí se žáky a studenty v přírodovědných předmětech pokusy, k nimž připravuje síť odborné metodiky. Zároveň jako centrum kolegiální podpory nabízíme tyto zajímavé aktivity také dalším kolegům pedagogům z regionu.

Recyklohraní

Naše škola je od roku 2009 zapojena do projektu Recyklohraní pořádaném MŠMT. V rámci tohoto programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. Každoročně proběhne environmentální vyúčtování díky kterému má škola možnost zjistit, kolik uspořila tříděním odpadu MWh elektřiny, tun uhlí, litrů ropy, litrů vody, primárních surovin nebo o kolik jsme snížili emise skleníkových plynů.
Na Den Země (22. 4.) každoročně probíhá přednáška a o třídění odpadu.

Stránky